%html%
Košík
GDPR
GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dovolujeme si Vám tímto způsobem poskytnout informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je spolek HO Satalice, z.s.
Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, obraťte se na nás prosím přímo na níže uvedených kontaktech.

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je spolek:

HO Satalice, z.s.
IČO: 03586561
se sídlem Kasalická 154, Praha 9 – Vinoř, 190 17
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn L 61619.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Alice Strnadová, alice@hosatalice.cz, tel. +420 721 360 958

Jak a proč jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.  Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i vaše práva a povinnosti. Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od vás, za účelem splnění smlouvy nebo za účelem splnění právní povinnosti správce a nebo ty, které jste nám poskytli na základě souhlasu za stanoveným účelem.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Komu dalšímu poskytujeme vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje poskytujeme Českému horolezeckému svazu (ČHS) a to ve věcech: pojištění, grantová řízení a organizace akcí. Jak s osobními údaji nakládá ČHS se dočtete zde. Další instituce, kterým poskytujeme některé údaje o Vás jsou: ZŠ Satalice, MČ Praha-Satalice, Magistrát hlavního města Prahy. Vždy je poskytování osobních údajů spojeno se žádostí o dotaci nebo grant podporující spolkovou činnost, kam musíme dokládat počty registrovaných členů. Pouze osobní údaje jsou nezpochybnitelným doložením faktu, že si své členy nevymýšlíme a že je naše členská základna značná.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

* HO Satalice z.s. zpracovává Vaše osobní údaje po celou dobu využívání našich služeb a následně po dobu:

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Osobní údaje poté budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu). Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.

* Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu také za účelem poskytnutí služby (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat); splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webových stránek). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

  • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu naší společnosti nebo na e-mail spolku.

Vzhledem k tomu, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

Děkujeme a věříme, že výše uvedené údaje byly jasné a srozumitelné.

Za spolek HO Satalice, z.s.

Alice Strnadová, místopředsedkyně spolku